พุทธาภิบาล ปริญญา. 2014. “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กับความเสี่ยงต่อพิบัติภัยแผ่นดินไหว”. Life Sciences and Environment Journal 11 (1-2):31-41. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17063.