อยู่มี พิทักษ์. 2014. “การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในรายวิชาเคมีทั่วไป 1 A Study of Student-Centered Instructional Model in General Chemistry 1”. Life Sciences and Environment Journal 11 (1-2):20-25. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17058.