น้อยโขง วราภรณ์, สังโยคะ สุขสมาน, and แสงสุข จเร. 2014. “วามหลากชนิดของปลาและสภาวะการติดพยาธิของปลาในบริเวณ เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก A Study on Species Diversity of Fishes and Helminthic Infection of the Fishes in Kaew-Noi Bam-Rungdan Dam, Phitsanulok Province”. Life Sciences and Environment Journal 11 (1-2):10-19. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17052.