ศรีธาวิรัตน์ ธันวดี. 2014. “การศึกษาผลกระทบด้านเสียงจากการจราจรโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์”. Life Sciences and Environment Journal 10 (1-2):34-45. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17050.