ทองรอด วีณา, ลิ้มสุวรรณ ทัศนีย์, and ฉัตราภรณ์ สุภาพ. 2014. “ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการกินอาหารของเด็กวัยเรียนในพื้นที่ประสบอุทกภัย : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง) จังหวัดนครสวรรค์”. Life Sciences and Environment Journal 10 (1-2):22-33. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17049.