ฉิมจารย์ อรชร. 2014. “‘คาร์บอนเครดิต’ ธุรกิจขายมลพิษ”. Life Sciences and Environment Journal 12 (1):103-10. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17045.