สุภาวงศ์ สุขสันต์, and วชิระวงศกร ปิยะดา. 2014. “คุณภาพน้ำผิวดินในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก”. Life Sciences and Environment Journal 12 (1):72-85. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17043.