หินเธาว์ บุษบา, วัฒนชัยยิ่งเจริญ เดช, and เลิศสุวรรณไพศาล ประกรณ์. 2014. “ทางเลือกในการกำจัดทำลายขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์”. Life Sciences and Environment Journal 12 (2):102-11. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17031.