บ่อคำ รัตนพร. 2014. “การพัฒนาครูคณิตศาสตร์โดยวิธีสอนแบบใหม่”. Life Sciences and Environment Journal 12 (1):35-41. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17028.