บุตรเอก กรรณิการ์, แก้วเงา สุวิมล, and วชิระวงศกร ปิยะดา. 2014. “สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”. Life Sciences and Environment Journal 12 (2):74-90. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17025.