นาคขุนทด มลิวรรณ. 2014. “การเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของละอองเรณูในบัวสายเขตอบอุ่นและเขตร้อน”. Life Sciences and Environment Journal 12 (2):60-73. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17022.