โพธิ์ศรี เชิดชัย. 2014. “บทบรรณาธิการ”. Life Sciences and Environment Journal 14 (1). https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17012.