มากสาคร อาทิตยา. 2014. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนิสิตแพทย์ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”. Life Sciences and Environment Journal 14 (1):42-52. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16999.