ศรประเสริฐ รัฐพล, นอแสงศรี ภากร, and หัมพานนท์ อนงคณ์. 2014. “ผลของสารสกัดหยาบจากใบรางแดง (Ventilago Denticulata Willd.) ต่อการเจริญของ Colletotrichum Gloeosporioides และ Fusarium Oxysporum”. Life Sciences and Environment Journal 13 (1):42-47. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16992.