ปิ่นสกุล สนิท. 2014. “การพัฒนาอิฐทนไฟฉนวนจากเถ้าแกลบ”. Life Sciences and Environment Journal 13 (1):55-61. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16990.