จองไพจิตรสกุล รัตนาภรณ์. 2014. “ผลของไซโตไคนินต่อการเพิ่มปริมาณต้นอ่อนเอื้องผึ้งในสภาพปลอดเชื้อ”. Life Sciences and Environment Journal 14 (1):25-31. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16987.