พริกบุญจันทร์ พิมพ์ชนก. 2014. “การศึกษากระบวนการผลิตเครื่องดื่มจากตะไคร้ผสมใบเตย”. Life Sciences and Environment Journal 13 (1):27-33. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16986.