เพชรศรี สหณัฐ, and จงจิตวิมล ธัชคณิน. 2014. “มูลค่าทางเศรษฐกิจการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพโดยชาวชาติพันธุ์ม้งในพื้นที่บ้านร่องกล้าในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก”. Life Sciences and Environment Journal 14 (1):13-24. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16985.