บุณยะรัตเวช อานนท์. 2014. “การพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกเพื่อคุณภาพชีวิตและวิวัฒนาการของโลก สู่ความยั่งยืน”. Life Sciences and Environment Journal 14 (1):5-12. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16981.