จงจิตวิมล ธ. บทบรรณาธิการ. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 17, n. 2, p. -, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/71411. Acesso em: 24 may. 2024.