บดีรัฐ โ. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายใต้ความขัดแย้งทางการเมือง. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 20–31, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/65271. Acesso em: 29 may. 2024.