วชิระวงศกร ป.; รอดขาว ส.; ช่วยปุ่น เ. การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคผักประเภทใบ ที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่วและแคดเมียม: กรณีศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 167–177, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/60325. Acesso em: 28 may. 2024.