ละม้ายจีน ก.; ช่วยบำรุง เ. ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 190–199, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58326. Acesso em: 23 may. 2024.