สารวิทย์ ว. คำเรียกขานในภาษาไทยตามปัจจัยอายุ เพศ และความสัมพันธ์ของผู้พูด. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 169–179, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58322. Acesso em: 23 may. 2024.