สุภาพรหม ก.; อินทร์ม่วง อ. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 11–20, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58299. Acesso em: 19 may. 2024.