เทียรฆนิธิกูล ฐ.; วงษ์ดอกไม้ ร. การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องอาหารสามวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 279–285, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56666. Acesso em: 19 may. 2024.