ฐิตธมฺโม (แก้วนวน) พ. วิธีการพัฒนาจิตตามแนวกสิณในพระพุทธศาสนาเถรวาท. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 241–250, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56663. Acesso em: 24 may. 2024.