ศรีสมบัติ บ. ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกลุ่มการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 189–200, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56657. Acesso em: 28 may. 2024.