เพชรศรี ส.; สงคราม จ.; จงจิตวิมล ธ. ความหลากหลายของจุลสาหร่ายในแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 178–188, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56571. Acesso em: 28 may. 2024.