เฉิดฉิ้ม ส.; ภัทรกิจโสภณ ส.; ขาวผ่องอำไพ ศ. การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำนครชัยศรี. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 125–132, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56555. Acesso em: 21 may. 2024.