พิชญไพบูลย์ ส.; คงรัตนประเสริฐ ว.; ลาภวงศ์ราษฎร์ อ.; แสนหมื่น อ. การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนสวนหลวง 1. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 115–124, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56554. Acesso em: 23 may. 2024.