คล้ายเกตุ ว. การจัดการสุขภาพสำหรับประชาชนภาวะอุทกภัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 104–114, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56499. Acesso em: 21 may. 2024.