คงนิรันดรสุข เ.; ชินสำราญ ก.; ทักษิณธรรม ว.; สุทธิวิเศษ ส. ความหลากหลายของสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินที่สถานีวิจัย สิ่งแวดล้อมสะแกราช. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 45–53, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56490. Acesso em: 23 may. 2024.