พูลประเสริฐ พ.; เสนารัตน์ ศ. ความหลากหลายของชนิด ถิ่นอาศัยและการกระจายของแมลงปั่นใย ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 38–44, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56489. Acesso em: 19 may. 2024.