เขตต์กัน พ. การศึกษาสภาพและปัญหาการเช่าซื้อเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะเช่าซื้อ. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 106–117, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55663. Acesso em: 28 may. 2024.