โพตะกาว เ. การทำบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 95–105, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55661. Acesso em: 28 may. 2024.