อุปรา โ.; ธนสุวรรณ ป. ภาวะเสี่ยงและความรู้เกี่ยวกับอาการเตือนของภาวะฉุกเฉิน ทางโรคหลอดเลือดสมอง. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 87–94, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55660. Acesso em: 24 may. 2024.