ศิลาอาส์น ม. บทบรรณาธิการ. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 16, n. 1, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55586. Acesso em: 19 may. 2024.