คลี่สุนทร อ. การวางแผนและการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 21–31, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/20037. Acesso em: 28 may. 2024.