มาลัยวงศ์ ค. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชนบท. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 1–20, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/20034. Acesso em: 24 may. 2024.