สุริยะกันธร ป.; นาคประสม น.; อัศวราชันย์ ฤ. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งขมิ้นชันด้วยวิธีการพื้นผิวตอบสนอง. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 44–52, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17422. Acesso em: 23 may. 2024.