โพธิ์ศรี เ. บทบรรณาธิการ. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 14, n. 2, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17414. Acesso em: 24 may. 2024.