เชี่ยวชาญวิทย์ ด. การดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิถีธรรมชาติ. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 2, n. 1-2, p. 111–115, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17402. Acesso em: 21 may. 2024.