ฉิมภู่ ด. ไก่สายพันธุ์เหลืองหางขาวสมเด็จพระนเรศวรมหาราช. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 2, n. 1-2, p. 82–87, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17397. Acesso em: 28 may. 2024.