จันทร์อรุณ ก. การอบแห้งและการถนอมอาหาร. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 4, n. 1-2, p. 41–52, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17373. Acesso em: 23 may. 2024.