แม้นมณี ส. การเลือกใช้งานคอมพิวเตอร์. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 4, n. 1-2, p. 35–40, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17370. Acesso em: 24 may. 2024.