วิจารณกุล อ. ผลกระทบของการจำกัดน้ำทิ้งชุมชนเทศบาลเมืองพิษณุโลกและชุมชนชาวแพต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำน่าน. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 1, n. 1-2, p. 117–124, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17367. Acesso em: 21 may. 2024.