ก่องตาวงษ์ ว. ของเก่าหรือของเก่าๆ. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 1, n. 1-2, p. 100–110, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17363. Acesso em: 24 may. 2024.