กาญจนประเสริฐ น. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษสาเชิงวิสาหกิจชุมชน. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 4, n. 1-2, p. 1–6, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17356. Acesso em: 29 may. 2024.