ศรีโสภา อ.; พรมศิลา ว. หนึ่งประสบการณ์...กว่าจะเป็นนักเรียนนอก. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 8, n. 1-2, p. 96–99, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17180. Acesso em: 21 may. 2024.